Rybro International Ltd

Rybro International Ltd som är ett helägt dotterbolag till Rybro Holding AB, äger rättigheterna till den av Bofors Defence utvecklade minröjningsmaskinen Mine Guzzler.

Mine Guzzler minröjningsmaskin har testats med gott resultat i Sverige, Kroatien, Egypten och Tyskland. Testprotokoll från tester hos ITEP i Tyskland finns i länk nedan. Mine Guzzler är en maskin som fokuserar på humanitär och civil minröjning där stora ytor skall rensas från både mindre personminor såväl som tyngre fordonsminor där marken åter skall kunna brukas och beträdas utan risker. Själva röjningen sker med hjälp av en rotor som effektivt bearbetar mark och minor så att resterna blir ofarliga. Verktyget som väger 15 ton drivs direkt via en kardanaxel för att minska risker för överhettning och kan styras så att det följer marken med god följsamhet. Verktyget kan röja ner till 50 cm och stillastående även ner till 70 cm.

Militärminröjning fokuserar till skillnad på humanitär minröjning, på att snabbt skapa korridorer genom minfält för att snabbt kunna förflytta sig och ta sig fram där hotet bokstavligen kan skjutas åt sidan utan att ta bort hotet helt. Humanitär minröjning fokuserar på ytröjning där hotet tas bort helt för att hela markytan skall kunna nyttjas åter. Militär röjning skall ske snabbt och förluster är till skillnad från humanitär röjning mer acceptabelt.

Minor finns idag i ett stort antal länder, även Sverige har minor och oexploderad ammunition i fd övningsområden. Stora minerade områden finns längs Turkiets södra gräns, forna krigsområden och övningsområden. Ukraina med det pågående kriget där har ett stort behov av minröjning under många år framöver, långt efter att själva kriget är över. Det finns som exempel minor kvar sedan inbördeskriget i USA, för att inte tala om slagfälten under andra världskriget och stora delar av Mellanöstern med de krig och konflikter som pågått och som fortfarande även pågår där. Mycket av minröjningen övervakas av Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) som sammanställer minhotet löpande.  De koordinerar upphandlingen av minröjning och kvalitetssäkrar minröjningsarbetet för att minska risker och skador både på de som genomför röjning såväl som efter marken är röjd från minor.

Före röjning under test i Sverige

Efter röjning under test i Sverige med 100% borttagande av minor.

Vi följer utvecklingen och ser med tillförsikt på behovet av större minröjningsmaskiner som Mine Guzzler med dess prestanda som passar större ytor och större behov av minröjning. Även Nato-ansökan ser vi kan öppna upp en framtida försäljning till Turkiet som under en tid varit stängt för export av all militär material producerad inom Sverige. Idag sker röjning huvudsakligen för hand med mindre maskiner som bereder marken innan manuell röjning sker med metalldetektorer och radar. Med Mine Guzzler med dess beprövade röjningsförmåga kan kostnaden för röjning per kvadratmeter minska dramatiskt. Mine Guzzler passar större ytor som finns både i Ukraina såväl som längs Turkiets södra gräns. Kostnad för röjning med traditionella metoder kommer bli astronomiska för att inte tala om den totala tiden röjning med traditionella metoder tar.

Produktbeskrivning Mine Guzzler

ITEP Test av Mine Guzzler

Typer av minor

UNDP Turkiet

UNDP Ukraina

© 2023 Rybro Engineering AB

Rybro Engineering AB